DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 31 DECEMBER 2019

TREDJE KVARTALET (1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2019)

 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent och uppgick till 2 846 MSEK (2 551).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) minskade med 4 procent och uppgick till 236 MSEK (246) motsvarande en EBITA-marginal om 8,3 procent (9,7).
 • Rörelseresultatet minskade med 7 procent och uppgick till 188 MSEK (203) motsvarande en rörelsemarginal om 6,6 procent (7,9).
 • Resultat efter skatt minskade med 9 procent och uppgick till 142 MSEK (156) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,05 SEK (2,25). 
 • Den cyberattack som drabbade koncernen i oktober 2019 beräknas ha påverkat nettoomsättningen med cirka 130 MSEK och EBITA med cirka 90 MSEK under tredje kvartalet.


PERIODEN (1 APRIL - 31 DECEMBER 2019)

 • Nettoomsättningen ökade med 19 procent och uppgick till 8 697 MSEK (7 284).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 23 procent och uppgick till 957 MSEK (776) motsvarande en EBITA-marginal om 11,0 procent (10,7).  
 • Rörelseresultatet ökade med 24 procent och uppgick till 809 MSEK (650) motsvarande en rörelsemarginal om 9,3 procent (8,9). 
 • Resultat efter skatt ökade med 23 procent och uppgick till 608 MSEK (492) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 8,95 SEK (7,20).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 54 procent (53).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 31 procent (29) och soliditeten uppgick till 34 procent (35).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 667 MSEK (320), varav tillämpningen av IFRS 16 har medfört en ökning med 112 MSEK. För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 11,30 SEK (7,05).
 • Sedan verksamhetsårets början har nio förvärv genomförts, varav ett efter periodens slut, med en total årsomsättning om cirka 600 MSEK. 
   
Koncernen i sammandrag 3 månader 9 månader Rullande
12 månader
Belopp i MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2019* 31 mar 2019
Nettoomsättning 2 846 2 551 12% 8 697 7 284 19% 11 561 10 148
EBITA 236 246 -4% 957 776 23% 1 262 1 085
EBITA-marginal % 8,3 9,7 11,0 10,7 10,9 10,7
Resultat efter finansiella poster 179 193 -7% 772 619 25% 1 020 865
Periodens resultat 142 156 -9% 608 492 23% 790 672
Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,05 2,25 -9% 8,95 7,20 24% 11,60 9,85
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,05 2,30 -11% 8,90 7,20 24% 11,55 9,80
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - - - - 11,30 7,80
Avkastning eget kapital, % 31 29 31 29 31 29
Soliditet, % 34 35 34 35 34 36
*Resultatbaserade siffror för rullande 12 månader exkluderar effekten från IFRS 16.
Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

Samtliga siffror i denna rapport kan ha påverkats av införandet av IFRS 16 Leasingavtal. Läs mer om hur Addtech tillämpat denna nya standard, samt hur införandet påverkar siffrorna och övrig presentation i rapporten under Övriga upplysningar på sidan 9.