VD-KOMMENTAR


TREDJE KVARTALET – GOD UTVECKLING TROTS OMFATTANDE CYBERATTACK

Det tredje kvartalet präglades av den cyberattack som den 30 oktober drabbade 80 av Addtechs 130 bolag.Trots att attacken haft en väsentlig påverkan på de drabbade bolagens effektivitet så ökade vi försäljningen i kvartalet med 12 procent, varav 5 procent organiskt. Som tidigare meddelats har attacken påverkat EBITA negativt med uppskattningsvis 90 miljoner SEK i kvartalet, bestående av engångskostnader samt intäktsbortfall. Rensat för denna effekt var vår underliggande resultattillväxt fortsatt mycket god under kvartalet. Vi får vara mycket nöjda med att det endast blev en marginell minskning på EBITA jämfört med tredje kvartalet föregående år.

Cyberattacken drabbade bolagen i olika stor utsträckning, men samtliga kunde ändå bedriva sina verksamheter i hög grad med hjälp av olika alternativa metoder. Våra medarbetare demonstrerade verkligen den styrka som finns i Addtechs decentraliserade modell. Jag blir både enormt stolt och tacksam över den kreativitet och laganda bolagen visat upp för att kunna fortsätta leverera till våra kunder trots att vi drabbades av en kriminell attack av denna omfattning. All vänlighet och förståelse som vi mött från kunderna har också gett oss extra motivation i arbetet. Stort tack! Vår övertygelse är att vi kan vända erfarenheterna till vår fördel, och att attackenpå sikt blir en parentes i vår historia. 

Efterfrågan på Addtechs produkter och lösningar var fortsatt god. Precis som föregående kvartal så varierar bilden beroende på geografi och kundsegment. Inom segmenten verkstadsindustri och specialfordon var efterfrågan alltjämt utplanande på en hög nivå. Vi hade en stabil efterfrågan på elrelaterade produkter från bygg- och installationskunder medan försäljningen till telekommarknaden var sammantaget svagare än väntat. Marknadssegment med fortsatt god utveckling var bland annat insatskomponenter och lösningar inom energi, såsom vindkraft, olja och gas, infrastrukturinvesteringar samt elektronik där försäljningen ökade.

Försäljningen av våra produkter och tjänster till miljöförbättrande lösningar har fortsatt varit mycket stark.Vi upplevde en fortsatt avvaktande hållning från våra kunder vad gäller efterfrågan på nya projekt inom skrubberlösningar och hänförlig orderstock har därmed minskat under kvartalet. Utifrån vår kunddialogså är dock vår bedömning att efterfrågan tar fart igen framöver.

Ur ett geografiskt perspektiv hade Finland och Norge det bästa marknadsläget medan vår försäljning i Sverige och Danmark var stabil. Våra verksamheter utanför Norden hade sammantaget ett något dämpat marknadsläge.


FÖRVÄRV

Sedan verksamhetsårets början har vi genomfört nio förvärv på sex olika geografiska marknader. Vi utvärderar löpande ett stort antal förvärvsmöjligheter, både fristående bolag och kompletterande förvärv till befintliga bolag. Många privatägda bolag ser Addtech som en attraktiv köpare då de får behålla sitt decentraliserade ansvar och samtidigt får stöd att utvecklas genom en aktiv och långsiktig ägare. Vi ser fortsatt goda möjligheter att bibehålla en hög förvärvstakt framgent.

 

UTBLICK

Under det gångna kvartalet har vi fortsatt vårt arbete med att stärka kopplingen mellan vårt hållbarhetsarbete och FNs globala hållbarhetsmål. Vi har under året kartlagt all vår affärsverksamhet mot de globala målen och kan konstatera att vi redan har positionerat oss väldigt bra i många nischer som drivs av just hållbarhets-utvecklingen. Sådana positioner borgar för att vi både kan fortsätta vår lönsamma tillväxt och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi ser stora möjligheter att framöver positionera oss ännu mer inom hållbara nischer. Inom ramen för hållbarhet ryms också säkerhetsfrågor – till exempel frågan om cyberkriminalitet. Under kvartalet som gick fick vi verkligen uppleva hur sårbart det digitala näringslivet har blivit, och hur svårt det är att skydda sig mot angrepp. Vår övertygelse är att en viktig del i att stoppa denna typ av brott är ökad öppenhet och fler samarbeten, både inom näringslivet och med relevanta myndigheter. Framöver kommer vi därför att i olika forum dela med oss till andra av våra erfarenheter. 

Kvartalet som gick har inneburit både utmaningar och möjligheter. Med den starka entreprenöriella kultur vi har tillsammans med goda tillväxtmöjligheter i flertalet intressanta utvecklingsområden ser jag mycket positivt på framtiden. Vår breda exponering både vad gäller geografi och nischmarknader gör mig övertygad om att vi kommer fortsätta utvecklas stabilt även framöver, trots ett avvaktande konjunkturläge.

 

Niklas Stenberg
VD och koncernchef