MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

3 månader 9 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2019 31 mar 2019
Nettoomsättning 17 15 47 45 64 62
Administrationskostnader -46 -20 -91 -65 -110 -84
Rörelseresultat -29 -5 -44 -20 -46 -22
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter 3 4 3 8 1 6
Resultat efter finansiella poster -26 -1 -41 -12 -45 -16
Bokslutsdispositioner - - - - 278 278
Resultat före skatt -26 -1 -41 -12 233 262
Skatt 5 0 8 2 -53 -59
Periodens resultat -21 -1 -33 -10 180 203
Periodens totalresultat -21 -1 -33 -10 180 203

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

MSEK 31 dec 2019 31 dec 2018 31 mar 2019
Materiella anläggningstillgångar 1 1 1
Finansiella anläggningstillgångar 2 648 3 057 2 988
Summa anläggningstillgångar 2 649 3 058 2 989
Kortfristiga fordringar 724 194 821
Kassa och bank - - 0
Summa omsättningstillgångar 724 194 821
Summa tillgångar 3 373 3 252 3 810
Eget kapital 255 439 659
Obeskattade reserver 447 431 447
Avsättningar 15 15 15
Långfristiga skulder 1 005 745 864
Kortfristiga skulder 1 651 1 622 1 825
Summa eget kapital och skulder 3 373 3 252 3 810