AVSTÄMNINGTABELLER ALTERNATIVA NYCKELTAL

EBITA och EBITDA 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 31 dec 2019* 31 mar 2019 31 dec 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
Rörelseresultat enligt kvartalsrapporten 1 065 910 834 701 604
Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar (+) 197 175 163 137 111
EBITA 1 262 1 085 997 838 715
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar (+) 56 52 50 43 40
EBITDA 1 318 1 137 1 047 881 755
Rörelsekapital och avkastning på rörelsekapital (R/RK) 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 31 dec 2019* 31 mar 2019 31 dec 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
EBITA (rullande 12 månader) 1 262 1 085 997 838 715
Varulager, årsgenomsnitt (+) 1 551 1 304 1 227 1 037 941
Kundfordring, årsgenomsnitt (+) 1 782 1 542 1 436 1 231 1 043
Leverantörsskulder, årsgenomsnitt (-) 985 817 764 677 622
Rörelsekapital (årsgenomsnitt) 2 348 2 029 1 899 1 591 1 362
Avkastning på rörelsekapital (R/RK) (%) 54% 53% 53% 53% 53%
Förvärvad tillväxt och organisk tillväxt
3 månader 9 månader 12 månader
Koncernen 31 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2019 31 mar 2019
Förvärvad tillväxt (MSEK,%) 143 (6%) 295 (15%) 581 (8%) 763 (13%) 817 (9%) 999 (12%)
Organisk tillväxt (MSEK,%) 118 (5%) 180 (9%) 790 (11%) 444 (8%) 1 249 (13%) 903 (11%)
Avyttringar (MSEK,%) 0 (0%) -19 (-1%) -57 (-1%) -48 (-1%) -74 (-1%) -65 (-1%)
Valutakurseffekter (MSEK,%) 34 (1%) 65 (3%) 99 (1%) 224 (3%) 164 (2%) 289 (4%)
Total tillväxt (MSEK,%) 295 (12%) 521 (26%) 1 413 (19%) 1 383 (23%) 2 156 (23%) 2 126 (26%)
Räntetäckningsgrad 12 månader t.o.m
Koncernen 31 dec 2019* 31 mar 2019 31 dec 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 020 865 787 665 580
Räntekostnader och bankavgifter, MSEK (+) 45 41 39 31 25
Total 1 065 906 826 696 605
Räntetäckningsgrad, ggr 23,9 22,1 21,4 22,7 23,9
Nettoskuld exkl. pensioner och nettoskuldsättningsgrad exkl. pensioner 12 månader t.o.m
Koncernen 31 dec 2019* 31 dec 2019** 31 mar 2019 31 dec 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
Finansiell nettoskuld, MSEK 2 762 2 233 1 960 2 060 1 405 1 011
Pensioner, MSEK (-) -373 -373 -260 -252 -229 -210
Nettoskuld exklusive pensioner, MSEK 2 389 1 860 1 700 1 808 1 176 801
Eget kapital, MSEK 2 710 2 712 2 520 2 262 2 131 1 741
Nettoskuldsättningsgrad exklusive pensioner, ggr 0,9 0,7 0,7 0,8 0,6 0,5
Sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 31 dec 2019* 31 dec 2019** 31 mar 2019 31 dec 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
Resultat efter finansiella poster 1 020 1 020 865 787 665 580
Finansiella kostnader (+) 59 59 62 80 71 39
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 1 079 1 079 927 867 736 619
Balansomslutning, årsgenomsnitt (+) 7 524 7 197 6 324 5 967 4 996 4 143
Icke räntebärande skulder, årsgenomsnitt (-) -1 828 -1 828 -1 604 -1 501 -1 319 -1 167
Icke räntebärande avsättningar, årsgenomsnitt (-) -389 -389 -378 -368 -335 -268
Sysselsatt kapital 5 307 4 980 4 342 4 098 3 342 2 708
Avkastning på sysselsatt kapital, % 20% 22% 21% 21% 22% 23%

*Resultatbaserade siffror för rullande 12 månader exkluderar effekten från IFRS 16 för att bidra med en rättvisande bild i relation till jämförelseperioden
**Resultatbaserade siffror för rullande 12 månader så väl som siffrorna i balansräkningen exkluderar effekten från IFRS 16 för att bidra med en rättvisande bild i relation till jämförelseperioden